การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การแบ่งเขตเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท การกระจายตัวของเมือง หน้าที่ของเมือง และโครงสร้างของเมือง โดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตเมือง โดยมีการฝึกปฏิบัติการและภาคสนาม