การฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมเฉพาะทาง สำหรับการปรับแก้การบิดเบี้ยวเชิงรังสีและการบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิต เทคนิคเบื้องต้นในการปรับปรุงข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการจำแนกเชิงจุดภาพและเชิงวัตถุ การปรับแต่งข้อมูลหลังการวิเคราะห์ และการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์