ทฤษฎี ความหมาย หลักการของการรับรู้จากระยะไกล พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม และการประมวลผลภาพเชิงเลขเบื้องต้น