ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การโคจรของโลก ภูมิอากาศ พืช สัตว์ น้ำ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์กับการดำรงชีวิตมนุษย์ และให้มีการฝึกในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม