แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งก่อโรค และสิ่งแวดล้อม  ลักษณะของบุคคล  เวลา  และสถานที่  โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ  ดัชนีอนามัย  การเฝ้าระวังและการควบคุมโรคในชุมชนและในสถานพยาบาล  รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การสอบสวนโรค สถิติทางวิทยาการระบาด การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินงานวิทยาการระบาด การคัดกรองและการวินิจฉัยชุมชน การปฏิบัติทางระบาดวิทยา