สมบัติของแก๊สจริง และแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส สมดุลเคมี  สมดุลทางอุณหพลศาสตร์ สมดุลวัฏภาค กฎของวัฏภาค กฎข้อที่ 0  1  2  และ 3 ของอุณหพลศาสตร์ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน