รายวิชานี้อู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในหลักการคิดและการตัดสินใจทางคณิตศาสตร์