ประเภท องค์ประกอบ การออกแบบแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ การกำหนดสัญลักษณ์ การจัดวางองค์ประกอบแผนที่ และการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนที่เฉพาะทาง