ปฏิบัติการโปรแกรม รวบรวม สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกลระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก และให้มีการฝึกในห้องปฏิบัติการ