หลักการ แนวคิด กระบวนการ สหกิจศึกษา และระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเทคนิคการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเอง