สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การตั้งถิ่นฐาน การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสภาวะแวดล้อม ปัญหาและแนวทางการแก้ไขภูมิภาคต่างของโลก