ปริภูมิตัวอย่าง สัจพจน์พื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไขละความอิสระ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงวิยุตและการแจกแจงต่อเนื่อง  การแจกแจงหนึ่งตัวแปรและการแจกแจงหลายตัวแปร การคาดหมายและความแปรปรวน โมเมนต์ฟังก์ชันก่อกำเนิดโนเมนต์การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงทวินามลบ การแจกแจงเรขาคณิต การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปรกติการแจกแจงแบบเลขชี้กำลังและการแจกแจงแกมมา ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงการชักตัวอย่าง ทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลาง