ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ โภชนาการในช่วงวัยต่าง ๆ การดูแลร่างกายด้วยอาหารและโภชนบำบัดในรูปแบบอาหารฟังก์ชั่น ฉลากโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ ผลการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อสารอาหาร ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ