สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เทคนิคใน การผลิต กรรมวิธี และสูตรในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ