กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำและประชาชน ตลอดจนกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึ่งมีบทบาททางการเมือง