ฝึกอ่านบทความเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหาร  เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทาง ฝึกเขียนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง การเขียนเอกสารอ้างอิง ฝึกการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

Practice reading academic articles in food science, learn technical terms, and practice writing related academic works, such as abstracts, reports, and writing the references.