รหัส ความคลาดเคลื่อนและอัตราเร็วของข่าวสาร ความเชื่อถือได้ พีชคณิตบนรหัส รหัสเชิงเส้น การใช้เมตริกซ์ในรหัสเชิงเส้น แมกซิมันไลลิฮูดสำหรับรหัสเชิงเส้น ขอบเขตของรหัส รหัสสมบูรณ์ รหัสชามมิงรหัสขยาย รหัสโกเลย์ รหัสไซคลิก