เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของแร่ธาตุ ประเภทของแร่ธาตุ แหล่งแร่ในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร แร่ธาตุ ปัญหาจากการผลิตและการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุ แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ และตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน ประเภทของพลังงาน แหล่งพลังงานในประเทศไทย การใช้พลังงาน แนวทางในการอนุรักษ์