Research Methodology in Public Health

         ระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรและการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงาน และการนำผลการวิจัยไปใช้