การอ่่านคำศัพท์ ข้อความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอธิบายความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน บทคัดย่อ เน้นการเขียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง การนำเสนอรายงาน