เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หลักกฎหมาย ข้อเท็จจริง และปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเอกเทศสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย สัญญายืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ ถึง 10  ลักษณะ 14 และลักษณะ 17 ถึง 18