ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ  วงจรการวิเคราะห์ระบบงาน ความสำคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล ER-DIAGRAM