ศึกษาหลักการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆในการถ่ายภาพ  การจัดแสงเงา  การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่