การวัด และระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติ และ 2 มิติกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน โมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร คลื่นกล ปรากฎการณ์ทางความร้อน และหลักการเบื้องต้นทาง อุณหพลศาสตร์