คำอธิบายรายวิชา : ความหมาย  ความสำคัญ  และแนวทางในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ  ดินและการจัดการดินในแนวทางการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ การผลิตพืชและสัตว์อินทรีย์  เทคนิคการทำและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ  หลักการ ทำไร่นาสวนผสม  วัสดุธรรมชาติ  และการใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร การควบคุมโรคพืชและสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี