คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์บริบท ประเด็นปัญหา และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาที่มีผลต่อการจัดการ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การระดมความคิดและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

จำนวนหน่วยกิต       1(0-2-1)    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

ประเภทของรายวิชา    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)  

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

    ภาคการศึกษาที่ 1/2563   นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์บริบท ประเด็นปัญหา และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาที่มีผลต่อการจัดการ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การระดมความคิดและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา