คำอธิบายรายวิชา

การเตรียมสอนในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพื่อสำหรับสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเขียนรายงานบันทึกผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิต       1(0-2-1)    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

ประเภทของรายวิชา    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)  

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1/2563   นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมสอนในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพื่อสำหรับสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการเขียนรายงานบันทึกผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในชั้นเรียน