เป็นวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2/2563   


คำอธิบายรายวิชา
ประวัติวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และพุทธประวัติสังเขป กรอบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ พระอภิธรรมเบื้องต้น กำเนิดโลกและจักรวาลเปรียบเทียบ กำเนิดชีวิตและสัตวโลกเปรียบเทียบ การรับรู้ทางประสาทสัมผัส 5 เปรียบเทียบกับอายตนะ 6 ความเข้าใจเกี่ยวกับ จิต เจตสิก รูป ปรมาณูและสสาร ทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับรูปธาตุในพระอภิธรรม ความจริงและแก่นแท้ของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา