รายวิชา   ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology) รหัสวิชา   1161301

จำนวนหน่วยกิต 2(1-2-3)   ชั่วโมง / สัปดาห์

จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านธรณีวิทยาพื้นฐานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนได้  นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติทางธรณีและวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้

คำอธิบายรายวิชา ความหมายและขอบเขตการศึกษาธรณีวิทยา ทฤษฎีกำเนิดโลก องค์ประกอบของโลกและโครงสร้างภายในโลก การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเปลือกโลกและทฤษฎีการแปรโครงสร้างเปลือกโลก กระบวนการทางธรณีวิทยา คุณสมบัติของแร่-หินและการกระจายตัวในธรรมชาติ แผ่นดินไหวและธรณีพิบัติภัย ธรณีวิทยาประวัติ ธรณีวิทยาของประเทศไทย ทรัพยากรธรณีในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประเภทต่างๆ  ธรณีวิทยาประยุกต์ในสาขาอื่น ๆ