คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ข้อกำหนดในการก่อสร้าง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคาร พระราชบัญญัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (รอแก้ไข)