4072404        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                            3(2-2-5)

Occupational Health and Safety                                          

ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขตของงานอาชีวอนามัย กฎหมายและองค์กรด้านอาชีวอนามัย แนวคิดและทฤษฎีด้านความปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย การป้องกันโรคและอุบัติภัยจากการทำงาน พิษวิทยาและการยศาสตร์ หลักการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ และการจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชน