แนวการสอน

1071101                              การศึกษาปฐมวัย                               3(2-2-5)

Early Childhood Education

สอนโดย :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา บรรณประสิทธิ์   

สถานที่ทำงาน : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 10 ห้อง 151001

โทร. 08-9846-4375 (เวลา 06.00 - 18.00 น.)

..................................................................................................................................................

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย และนโยบายของการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ และความเคลื่อนไหวของการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย แนวโน้มในการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในอนาคต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

จุดมุ่งหมายรายวิชา

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย และนโยบายของการศึกษาปฐมวัย

2.  คิดวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาปฐมวัย และสามารถประยุกต์แนวคิดมาปรับใช้ได้

3.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย

4.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว นวัตกรรม แนวโน้มในการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในอนาคต และการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ

5.  รู้และเข้าใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

การจัดการเรียนรู้

  1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย และนโยบายของการศึกษาปฐมวัย
  2. ฝึกวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาปฐมวัย
  3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานต่างๆในประเทศ

ไทย

      4.  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว นวัตกรรม แนวโน้มในการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศในอนาคต และการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ

      5.  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

สื่อการเรียนการสอน

  1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การศึกษาปฐมวัย
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นโปร่งใสและเครื่องฉายแผ่นโปร่งใส โทรทัศน์ วิดีโอและเครื่องเล่น
  4. โรงเรียนอนุบาลที่นำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาจัดให้กับเด็กปฐมวัย
  5. แบบบันทึกการศึกษาดูงาน แบบบันทึกการชมวิดีโอ
  6. ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  1. คะแนนระหว่างภาค 70 %

           1.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

           1.2 การศึกษาค้นคว้า รายงาน อภิปราย

           1.3 บันทึกการศึกษาดูงาน และการชมวิดีโอ

           1.4 แฟ้มสะสมผลงาน

           1.5 สอบระหว่างภาค

       2.  คะแนนสอบปลายภาค 30 %

 

เอกสารประกอบการสอน

กุลยา ตันติผลาชีวะ.  (2545).  รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา.  กรุงเทพฯ : บริษัทเอดิสันเพรสโปรดักส์ จำกัด.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  สำนักงาน.  (2542). ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับ

         เด็กปฐมวัย.

-------------------.  (2542).  หลักการและข้อเสนอแนะการประเมินผลเด็กปฐมวัยของสหรัฐอเมริกา.  กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก

         ปฐมวัย.

คณะกรรมการการศึกษาแห่ชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี.  (2542).  คุณภาพการจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด์.  กรุงเทพฯ : บริษัทเซเว่น

         พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ.  (2553).  คู่มือการฝึกอบรมปฐมวัยโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผน

         ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก.  (2544).  เล่นเพื่อชีวิต....ของเด็ก.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก.

จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง.  (2551).  การศึกษาผลงานศิลปะของเด็กอายุ 5 - 6 ปี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟและ

         เรกจิโอเอมิเลีย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.  (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ.  (2539).  ศิลปะการสอนที่มีชีวิตโรงเรียนวอลดอร์ฟ.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิอิสานและแสงอรุณ.

ฉัตรชุดา เธียรปรีชา.  (2543).  การจัดประสบการณ์โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.

นุชจรีย์ ม่วงอยู่.  (2551).  การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย. 

         ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บุษบง ตันติวงศ์.  (2552).  การศึกษาวอลดอร์ฟ : ปรัชญา หลักสูตรและการสอน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

---------.  (2546).  รูปแบบการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย การศึกษาเพื่อชีวิตที่พอเพียง.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปานตา ใช้เทียมวงศ์ และพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.  (2534).  การศึกษาปฐมวัยเปรียบเทียบ.  กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

พรรัก อินทามระ.  (2553).  ชุดกิจกรรมการส่งเสริมพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.

พัชรี ผลโยธิน.  (2544).  “เด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้แบบโครงการ”, ประมวลบทความการปฏิรูปการศึกษา.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พัชรี ผลโยธิน และคนอื่นๆ.  (2543).   การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดไฮสโคป.  กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

พัชรี โคตรสมบัติ.  (2550).  ผลการจัดการเรียนรู้แบบจิตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชา

         การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เยาวพา เดชะคุปต์.  (2542).  การศึกษาปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.

วรนาท รักสกุลไทย.  (2555).  การใช้กล้องดิจิตอลเพิ่มพูนคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : โรงเรียนเกษมพิทยา

         แผนกอนุบาล.

วรรณิษา บัวสุข.  (2553).  ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชา

         การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วัฒนา มัคคสมัน.  (2544).  รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการสำหรับเด็ก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน.  (2552).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาปฐมวัยกรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

ศิโรจน์ ผลพันธิน และคนอื่นๆ.  (2553).  ครบเครื่องเรื่อง...”อนุบาล”.  กรุงเทพฯ : บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.  (2550).  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550 - 2559. 

         กรุงเทพฯ : วี.ที.ซึ. คอมมิวนิเคชั่น.

สุดาพร วิชิตชัยชาคร.  (2551).  ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อพัฒนาการของพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มี

         ความต้องการพิเศษในห้องเรียนร่วม. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สืบศักดิ์ น้อยดัด. (2555).  การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.

         (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อัญชนา เถาว์ชาลี.  (2553).  การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์. 

         ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อารี สัณหฉวี.  (2552).  พหุปัญญาประยุกต์.  กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร.