หลักการทำงาน  ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์   เพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้น  การบำรุงรักษา  ตลอดจนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย