คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สารพิษ และมลพิษในชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ปัญหาภาวะโลกร้อน เจตคติและค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษา การเก็บข้อมูลและประเมินผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

รายวิชา    สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (Environmental Education for Science Teachers)  

รหัสวิชา   1161302  จำนวนหน่วยกิต 2(1-2-3)    3 ชั่วโมง / สัปดาห์

เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 หมู่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์