ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน  ความสำคัญของการจัดการการเงินธุรกิจ การวางแผนการใช้เงินทุน การจัดหาเงินทุน การควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร