คำอธิบายรายวิชา

ศึกษากระบวนการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์  แนวทางการพัฒนาทักษะการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ ทักษะในการสำรวจตรวจสอบ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

จุดมุ่งหมายรายวิชา

     1.1 มีความรู้ความเข้าใจจุดมุ่งหมายของกระบวนการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์

     1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

     1.3 มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บอุปกรณ์และสารเคมี และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

     1.4 มีทักษะการออกแบบชิ้นงานตามแนวทางการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์