1033706 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์

          ความสำคัญคุณค่าของการตกแต่งภาพทางการศึกษา และโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิธีการนำภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ ทฤษฎีสีและการจัดองค์ประกอบภาพการแก้ไขและตกแต่งภาพ การเตรียมภาพเพื่อใช้งานในระบบออฟเซต หรือระบบดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการนำภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัล การใช้โปรแกรมสร้างสำหรับสร้างแก้ไขและตกแต่งภาพ การนำภาพที่ตกแต่งแล้วไปใช้เป็นสื่อในการศึกษา
หรือประชาสัมพันธ์