ศึกษาความเป็นมา แนวความคิดและบ่อเกิดของหลักกฎหมายเอกชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมายเอกชน และศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน ศึกษาถึงบ่อเกิดกฎหมายมหาชน แนวความคิด และนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน