กำหนดการประชุม online  

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในยุค Disruptive World

                                                 วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ น.

รับ Link ลงทะเบียนในระบบออนไลน์

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิดโครงการ

โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในยุค Disruptive World

โดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “การพัฒนาหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในยุค

Viral Disruption

โดย ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๒.๐๐-๑๒.๒๐ น.

ถาม-ตอบ