ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ถึง ลักษณะ 13