สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ และภาระงานครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และกลยุทธ์การสอน  คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู  การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับครู  และวิชาชีพครู  การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อสร้างความก้าวหน้า และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  สำนึกดี  มี่จิตสาธารณะ และเสียสละให้สังคม  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง