คำอธิบายรายวิชา

       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการบริหาร กระบวนการบริหาร วิวัฒนาการของการบริหาร การบริหารการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ การตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง