ศึกษาความเป็นมาของวิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบพัสดุคงคลัง ตัวแบบการตัดสินใจ เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบมาร์กอฟ ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอย การจำลองสถานการณ์และการใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล