ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครู ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง และหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายทางการศึกษา