เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม รหัส 5031202
เป็นการเขียนที่มีข้อมูลประกอบเชิงบรรยาย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นด้านการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นวิชาการจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแทรกภาพประกอบที่ทันสมัยจากหนังสือและจากประสบการณ์ของผู้เขียน ทั้งจากการสอน การทดลอง การปฏิบัติ และจากการที่ได้มีโอกาสเข้าชมงานวันปลาสวยงามแห่งชาติ การศึกษาดูงานจากตลาดซื้อขายปลาสวยงามและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลจากร้านจำหน่ายปลาสวยงามต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นเวลาหลายสิบปี โดยเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น
10 หัวข้อเรื่อง คลอบคลุมเนื้อหารายวิชา ประกอบด้วย ชนิดของปลาสวยงามที่เลี้ยงในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะและอนุบาล ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม คุณสมบัติของน้ำและระบบการกรองน้ำ อาหารและการให้อาหารปลาสวยงาม โรคพยาธิและการป้องกันรักษา การจัดตู้ปลา และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาสวยงาม นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม และพรรณไม้น้ำสำหรับการจัดตู้ปลา ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

          รายวิชานี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีความสามารถในการดูแลรักษาปลาและจัดการตู้ปลาสวยงาม รวมทั้งการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเบื้องต้นได้ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ จัดลำดับการเรียนรู้จนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง