หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหา การนิยามปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผล การนำเสนอผล และรายงานผล การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน