ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ หลักการในการนำเสนอ จิตวิทยาในการนำเสนอ ประเภทของการนำเสนอ เทคนิคการสื่อภาษา เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เทคนการพูดเพื่อการนำเสนอและการจัดสรรงบประมาณในการนำเสนอ เทคนิคการเจรจาต่อรอง โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการนำเสนอ การประเมินผลการนำเสนอ ปัญหา อุปสรรคในการนำเสนอและวิธีการแก้ไข และการพัฒนาทักษะการนำเสนอในภาษาต่างประเทศ