วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่น 1