สื่อประกอบการสอนรายวิชาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา 3511203 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ศึกษาเพื่อให้สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสามารถที่สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสม เพราะการทำงานในอาชีพหรือสายงานต่าง ๆ ต้องมีการนำเรื่องมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ในสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และงานอื่น ๆ ได้ในอนาคต