จุดมุ่งหมายของการทำวิจัย ระเบียบวิธีการทำวิจัยในขั้นตอนต่างๆ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการเงินธุรกิจ การแก้ปัญหาการศึกษาเฉพาะกรณี ภาระหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้วิจัย